همه ما می دانیم که نور از رنگ تشکیل شده است. همراه با رنگ ها، نور نیز از شامل عناصر شیمیایی و عاطفی که از آن ساطع میشود مانند گرما، الکتریسیته و مغناطیس میباشد. بنابراین، نور، همراه با رنگ جزء آن، می توان برای درمان ذهن، بدن و روح و روان استفاده گردد. این اصل اساسی […]

> View article