رنگ ها در لباس در مورد شخصیت شما چه میگویند؟ رنگ لباس بسیاری از احساسات شما را در خودش محفوظ میکند. هر رنگ نه تنها نشان دهنده حال و حوصله شما میباشد ، بلکه حتی وقتی با رنگهای دیگر نیز ست میشود حوصله شما را نیز تغییر می دهد. از این رو، رنگ لباس در واقع یکی […]

> View article